BN § 97 VISBY VISBORG 1:13 DEL AV – Detaljplan

Utskrivet från: http://www.polhemgymnasiet.se/45963
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-06-17

BN § 97
VISBY VISBORG 1:13 DEL AV – Detaljplan

Dnr 92005
Au§ 171
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Visby Del av Visborg 1:13 m fl för att pröva möjlighet till bostäder, kontor m m .
    Byggnadsnämnden tar i detta skede inte ställning till exploateringens omfattning.
  2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
  3. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
  4. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan.

Stadsarkitektkontoret

Eftersom ansökan följer intentionerna i det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet bör detaljplanearbetet kunna påbörjas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Vasallen AB har ansökt om detaljplaneläggning av ett område inom Visborgsområdet där både Gotlands kommun och Vasallen AB är fastighetsägare. Ett samarbetsavtal kommer att tecknas mellan fastighetsägarna.

Planförhållanden m m

Området omfattas inte av detaljplan. I pågående arbete med en fördjupad översiktsplan för Visbyområdet pekas Visborg ut som ett stort utvecklingsområde för Visby. För aktuellt område föreslås en blandad användning med bostäder, handel, kontor, utbildning mm.

Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs

Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett genomförande av förslaget inte medför en betydande miljöpåverkan. Motivet för denna bedömning är att de förväntade effekterna av planens genomförande är små och inte kan antas ha större betydelse och komplexitet.

Hela stadsdelen Visborg, där regementsområdet nu håller på att byggas ut, kommer att få en betydligt ökad biltrafik. En särskild fördjupad trafikutredning håller på att tas frram och kommer att ligga till grund för de avvägningar om trafikbuller m m, som görs i planen.

Planen ligger inom föreslaget sekundärt skyddsområde för Visbys vattenförsörjning, men plangenomförandet bedöms inte innebära påverkan på grundvattnet.

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planen inte kräver en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöförhållandena kan istället beaktas i planarbetet.

Register